Cif Casa Expert bikarbonátový odmaštovač s jedlou sodou - 650 ml

Kód: C_UNC_CIF_BIK650
Neohodnoceno
Značka: Cif
75 Kč 62 Kč bez DPH
Skladem (>5 balení)
Můžeme doručit do:
29.3.2023

Bikarbonátový odmašťovač Cif Casa Expert díky svému složení dokáže odstranit i ty nejobtížnější nečistoty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bikarbonátový odmašťovač Casa Expert Cif je dodáván v 650 ml balení s praktickým dávkovačem, který zaručuje dva různé režimy stříkání a bezpečné uzavření, aby se zabránilo kontaktu přípravku s dětmi nebo zvířaty. 

  • Silný odmašťovací účinek
  • Receptura s bikarbonátem
  • Ideální pro odmaštění trouby a varných desek
  • 100% recyklovatelná plastová láhev
 

JAK POUŽÍVAT

  • Nastříkejte na čištěný povrch.
  • Nechte pár vteřin působit.
  • Setřete suchým hadříkem 
 

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Můţe vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 
Složení: 5-15% Neiontové povrchově aktivní látky <5% Polykarboxyláty Parfémové mýdlo Limonene Benzisothiazolinone

Doplňkové parametry

Kategorie: Čisticí prostředky do koupelny a kuchyně
Hmotnost: 0.7 kg